Faoin Tionscnamh

Slí Cholmcille

Tugann Slí Cholmcille eolas ar theanga agus ar oidhreacht na hÉireann trí eolas a chur ar shaol Naomh Colm Cille, nó Columba. Conair nó slí atá ann idir Éirinn agus Albain agus idir mórán áiteanna atá luaite leis an naomh is a lucht leanta; nascann sé pobail Ghaeilge sa dá thír.

Toradh is ea Slí Cholmcille ar chaidreamh thar na blianta, agus ar inchur ó mhórán daone is eagraíochtaí. Tá súil go bhfásfaidh an caidreamh, agus go dtiocfaidh bláth air san am atá romhainn.

Is é Colmcille, www.colmcille.net fiontar a ainmníodh ar son an naoimh a thug an tionscnamh chun cinn. Bunaíodh Colmcille nó Iomairt Cholmcille le nascanna a chur chun cinn idir Gaeilge na hÉireann agus na hAlban sa bhliain 1997, nuair a comóradh cothrom 1400 ó bhás Naomh Colmcille nó Columba. Páirtíocht atá ann anois idir Foras na Gaeilge, a chuireann an Ghaeilge chun cinn in oileán na hÉireann, agus Bòrd na Gàidhlig a chuireann Gaeilge na hAlban chun cinn in Albain agus go hidirnáisiúnta.

Tá Slí Cholmcille á maoiniú ag Ciste an Chrannchuir Oidhreachta, agus ag Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig.

Bainistiú Tionsncaimh

Tá buíochas ar leith tuillte ag an pháirtíocht a d’fhorbair an suíomh gréasáin agus a thug an tionscnamh chuig an phointe seo: Pròiseact nan Ealan, na dearthóirí gréasáin, Design is Central, agus an bainisteoir tionscnaimh Lucy Harland, Lucidity Media, a thaisteal ar feadh na slí agus a rianaigh í.

Comhairleoirí Staire

Brian Lacey . Roinn Brian Lacey tacaíocht agus comhairle leis an tionscnamh go fial thar na blianta. Bhí páirt lárnach aige sa chéad phleanáil don tionscnamh, agus bhí sé ina chomhairleoir don chonair agus don suíomh gréasáin in Éirinn. Ba é Brian a chuir tús le Seirbhísí Músaem Chomhairle Chathair Dhoire. Ó 1998 i leith tá sé ina Phríomhfheidhmeannach ar an Chlár Fionnachtana, comhlacht taighde seandálaíochta uile-Éirinn atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Tá cuid mhór foilsithe aige ar sheandálaíocht iarthuaisceart na hÉireann, agus ar shaol agus ar oidhreacht Cholm Cille. I measc a chuid foilseachán, tá Cenél Conaill and the Donegal kingdoms: AD 500-800 (2006), agus Colum Cille and the Columban tradition (1997). Is é an t-eagarthóir agus an príomheagarthóir é ag Archaeological Survey of Donegal (1983).

Gilbert Márkus a bhí ina chomhairleoir ag Slí Cholmcille in Albain. Fuair sé oiliúint sa diagacht chomh maith leis an Léann Cheilteach . Tá sé i ndiaidh scríobh ar an fhilíocht chráifeach ó na luath –mheánaois in Albain, luathfhilíocht Oileán Í ina measc. I measc a chuid foilseachán tá aistriúchán ar Cáin Adomnáin, dlí a chosain cléir mná is páistí in am cogaidh, agus a d’fhógair Adamhnán, comharba de chuid Cholm Cille Colmcille mar ab ar Í. Faoi láthair tá sé ina chomhalta taighde sa Roinn Ceiltis is Gàidhlig, áit a bhfuil sé i mbun mhórthionscnamh taighde: “Comóradh na Naomh i Logainmneacha na hAlban”.

Tá buíochas ó chroí ag dul fosta chuig Risteard Mac Gabhann agus chuig Bord Iomairt Cholmcille mar a bhí, agus chuig dream níos leithne nach mbeadh an tionscnamh ann ina n-éagmais:

Éire

Liam Ó Coinneagáin, Oideas Gael; Aodán Mac Póilín, Róise Ní Bhaoill agus Iontaobhas ULTACH; Stella McDermot Ciste Oidhreachta an Chrannchuir Náisiúnta; Cathal Mac Suibhne, iar-Bhainisteoir Réigiúnach Údarás na Gaeltachta, Dún na nGall, agus a fhoireann; Ciarán & Rita Ó Duibhín; Bríd Nic Gairbhith and Comharchumann Thoraí; Maureen Mackin; Maureen Murray; An Dr Jonathan Bell; An Dr Aidan Walsh; An Dr Cormac Bourke, Músaem Uladh; An Dr Ian Adamson; Gráinne McCafferty agus Áras Colmcille; Martin Egan, Ionad Oidhreachta Ghartáin; Cumann Gaelach na hEaglaise; Margaret Edwards, Paul Ó Frighil agus Bernadette Walsh, Comhairle Chathair Dhoire; Déaglán Ó Doibhlin agus Liam Ó Flanagáin, Comhairle Bhuirg Léim an Mhadaidh; Mark Strong, Gemma Reid agus Ian Hamilton, Comhairle Bhuirg Chúil Raithin; Comhairle Contae Dhún na nGall.

Albain

Richard Langhorne, iar-Chaomhnóir Mhuseum nan Eilean Siar; Anna NicSuain, Comunn Eachdraidh Nis; Tony Watson agus Tarbert Discovery Centre, Port MoChalmaig; Bill Lawson and Seallam Visitor Centre, Na Hearadh; Donnie Morrison, Comunn Eachdraidh na Pàirce; Calum Iain Macleod, Comunn na Gàidhlig; Paddy MacNeacail, Comunn Eachdraidh Lios Mòr; Caidreachas nan Comunn Eachdraidh; An Dr Hugh Cheape, Sabhal Mòr Ostaig; Chrisella Ross, Pròiseact na Sgeulachd; Sharon Webb, Taigh Tasgaidh Chille Mhàrtain; Doreen Groves, Alba Aosmhor; Màiri NicArtúir; Roy Pedersen; Iain Campell; Christine Nic an t-Saoir; Tristan ap Rheinallt; Kathanna Latimer; Gillies MacKenzie; Kerry Corbett, nach mhaireann, Comhairle Earra Ghàidheal & Bhòid; Joe Mac a’ Phì agus Alasdair Macleòid, Comhairle nan Eilean Siar.

Féach anseo